ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 (Advance Course)

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 (Advance Course) สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 2 รุ่น (รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 จัดอบรมต่อเนื่องจาก Basic Course รุ่นที่ 1 – 4) ได้รับความสนใจจากสถาปนิกวิชาชีพ,สถาปนิกอิสระ วิศวกร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรม

รุ่นที่ 5 ดำเนินการจัดอบรมระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเกาะยอ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 (Advance Course) ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์ จากบริษัท VR Digital จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้โปรแกรม Autodesk Revit อาจารย์พิเศษบรรยายให้แก่บริษัทและมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เกี่ยวกับโปรแกรมด้านสถาปัตยกรรม รวมทั้งมีผลงานวิจัย ผลงานออกแบบ และผลงานเขียนมากมาย การอบรมมีการแนะนำ Autodesk Revit Family, Conceptual Mass on Revit,

ทั้งนี้ การจัดอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 หลักสูตรก้าวหน้า (Advance Course) รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่านเท่านั้น มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ประกอบด้วยค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่าง สำหรับนักศึกษา อาจารย์บุคลากร ศิษย์เก่าม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 1,500 รับสถาปนิกวิชาชีพวิศวกร และผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 3,000 บาท โดยในรุ่นต่อไปมีรายละเอียดและกำหนดการรับสมัครรุ่นที่ 6 พื้นที่ จ.ภูเก็ต ดังนี้

- รุ่นที่ 6 พื้นที่ จ.ภูเก็ต จัดอบรมระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2561 โรงแรม Blu monkey hub and hotel อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.075-673532, 075-673509,075-673521

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/2018/05/21/bim5/

TOP