ข่าวการศึกษา

ขอเชิญฟังการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จะมีการสอบวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560 ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร โดยมีกำหนดการดังนี้


วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00-20.00 น.
1. Thaweesak Khongtuk – หัวข้อ “MapDiff-FI: Map Different Sets for Frequent Itemset Mining”

ในการนี้จึงขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้จะมีการ Teleconference จาก หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.mit-wu.info

TOP