ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

บรรณาธิการจัดการ Walailak J Sci & Tech ให้คำแนะนำการพัฒนา วารสารฟิสิกส์ไทย เพื่อเช้าสู่ฐานข้อมูล TCI และ ACI

วารสารฟิสิกส์ไทย จัดทำโดยสมาคมฟิสิกส์แห่งประเทศไทย โดยเริ่มต้นนับตั้งแต่การก่อตั้งสมาคมในปี พ.ศ. 2527 ที่ ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต เป็นนายกสมาคมท่านแรก เนื้อหามุ่งเน้นเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในฟิสิกส์ผ่านบทความวิชาการ งานวิจัย ข่าวสารการค้นพบ และผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ

การพัฒนารูปแบบในปีที่ 35 วารสารฟิสิกส์ไทยได้รับคำแนะนำจากคุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ บรรณาธิการจัดการ Walailak Journal of Science and Technology สังกัดสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แนะนำการดำเนินการระบบวารสารออนไลน์ และหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพวารสารของฐานข้อมูล เพื่อวางแนวทางให้วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) และ ASEAN Citation Index (ACI) ในอนาคต


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/index.php/thaijphys/issue/archive

TOP