ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรนำเสนอผลงานในงาน NAC 2012

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินีได้รับเชิญเป็นวิทยากรนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการประจำปี NAC2012 (NSTDA Annual Conference) "รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2555 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินีได้รับเชิญไปนำเสนอผลงานเรื่อง "ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ กรณีศึกษา ลุ่มน้ำตาปี และอ่าวบ้านดอน" ในวันที่ 27 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม BT-122 อาคารไบโอเทค เวลา 10.30-11.30 น.

TOP