ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมภาคีเครือข่าย “จัดประชุมวิชาการระดับชาติทางสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี ครั้งแรกของไทย”เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย สำนักวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1” 1 เพื่อการพัฒนาการวิจัย การบริการวิชาการ การเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของบัณฑิตด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาวิชาชีพนักวิชาการสิ่งแวดล้อมเพื่อรับใช้สังคม ในระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในพิธีเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 5 ได้รับเกียตริจาก รองศาตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ม.วลัยลักษณ์ ประธานกล่าวเปิดงาน ศาสตราจารย์ ดร.วนิดา จีนศาสตร์ ประธานสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ นักศึกษา จาก 18 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย เข้าร่วม กว่า 250 คน

รองศาตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ม.วลัยลักษณ์ กล่าวในพิธีเปิดว่า นับเป็นสิ่งน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับทุกคนที่มีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการที่ดีของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทยกับสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถในด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ร่วมกันปลูกฝังและสร้างทักษะให้เยาวชนมีจริยธรรมและมีอุดมการณ์ในการทำงานวิชาการร่วมกัน ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีที่ควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง

ด้านศาสตราจารย์ ดร.วนิดา จีนศาสตร์ ประธานสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวว่า เนื่องจากในปัจจุบันประเทศมีการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเป็นอย่างมาก ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญา จึงริเริ่มก่อตั้งสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท.) ขึ้น โดยมีเจตนารมณ์ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย และศักยภาพของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการประชุมวิชาการประชุมสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 เป็นครั้งแรกนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมฯและมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าภาพร่วม

ประชุมวิชาการระดับชาติทางสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 ในครังนี้ ได้รับเกียตริจาก Prof.Dr. Martin Hooper จาก The University of Edinburgh Dr.Ayu Wazira และ Dr.Abdul Haqi จาก Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) รองศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ เทพานนท์ จาก มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ดร.สมพร ช่วยอารีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม 0kdศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ผศ.ประสาท มีแต้ม นายอภิชัย เชียรศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ ร่วมเป็นวิทยากร

ภายในงานประกอบด้วยการ เสวนาวิชาการ "พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Green Energy and Health)"โดย ผศ.ประสาท มีแต้ม และ ผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์ การนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ การแสดงนิทรรศการศึกษาต่อด้านสิ่งแวดล้อม งานเลี้ยงต้อนรับ กิจกรรมสานสัมพันธ์ของสถาบันที่เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ การประชุมสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย และประชุมความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมภาคใต้ อีกด้วย

ประมวลภาพ

TOP