ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเจ้าหน้าที่

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเจ้าหน้าที่ (ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย) ตามประกาศมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปครั้งที่ 30/๒5๕4 ลงวันที่ 5 กันยายน 2554 ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2554 และขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 4 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2555 และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2555 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยกำหนดเกณฑ์การตัดสิน
ผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปจะต้องได้คะแนนสอบไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ ๕๐ และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1. รายชื่อ
1. นางสาวกิตติยา อินทกาญจน์
2. นายปฐมพล ทองส่งโสม
3. นางาสวอัญชิษฐา บุญวิวัฒน์
4. นางสาววนิชา ดีพัฒชนะ
5. นายณัฐพงศ์ สุบิน

2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP