ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ศึกษา ดูงาน เรียนรู้ การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 “ศักยภาพมากล้น มีให้เห็น” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี โดยมี อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี และคณะ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำชมงานโดยภาพรวม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้รับพระราชานุญาต เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563 และการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน พ.ศ. 2564 ซึ่้งการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค จะมีการจัดทุกๆ 2 ปี หมุนเวียนไปตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชน และผู้กำหนดนโยบายได้เห็นการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและความสำคัญในการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิตและทบทวนศักยภาพความสามารถด้านกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

อนึ่ง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6 ในปี พ.ศ.2563 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานในงานอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 รวมทั้ง เพื่อนําเสนอผลงานการสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ ของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ และหน่วยงานเครือข่ายภาคใต้ตอนบน และเพื่อนําเสนอผลงานการสนองพระราชดําริฯ ของโรงเรียนสมาชิก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นของโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ทั้งในรูปแบบการประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการ

ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://rspg.wu.ac.th/

ภาพกิจกรรม

TOP