ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 1
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555 ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุนิพนธ์ ภุมมางกูร คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษารุ่นที่ 1 ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
 
กิจกรรมประกอบด้วย การอำลาครอบครัวในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ซึ่งนักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้เรียนรู้ในชุมชนฯ ผ่านรายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ตลอดระยะเวลา 5 ปี (Community-based learning) การสรุปผลการเรียนรู้ในชุมชนในลักษณะ Focused group ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากร กิจกรรมฐานเพื่อสรุปผลการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยลักษณ์ตลอดระยะเวลา 5 ปี


 
โอกาสนี้ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้ให้ปัจฉิมโอวาทกับนักศึกษาโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต เป็นเภสัชกรที่มีคุณธรรมและคุณภาพตามปรัชญาของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ที่ว่า "มุ่งหวังผลิตเภสัชกรที่มีความรู้ความสามารถอย่างดี ทั้งในทฤษฎีทางเภสัชศาสตร์ ทักษะเภสัชกรรมปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ทักษะเภสัชกรรมชุมชน" และมีความใฝ่รู้ตลอดชีพ พร้อมที่จะปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรรม เป็นที่พึงของสังคมและชุมชนในระดับรากหญ้าได้"
 
กิจกรรมอำลาคณาจารย์และบุคลากรเป็นไปด้วยความซาบซึ้งประทับใจ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 1 จำนวน 89 คน ยังได้กล่าวปฏิญาณตนว่า จะดำรงตนเป็นคนดีของสังคม ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ยาอย่างเหมาะสมและพอเพียง สร้างเสริมสุขภาพของสังคมให้ก้าวไกล ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ร่วมกับสหาสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพต่อไป
 
อนึ่ง นักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 1 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2554 นี้ เป็นบัณฑิตเภสัชศาสตร์รุ่นแรกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

TOP