ข่าวการศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาววรรณนิสา บุญไหล หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของสารผสมระหว่าง poloxamer และ poly (acrylic acid) เพื่อประยุกต์สำหรับนำส่งยา” ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารวิชาการ 9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP