ข่าวสมัครงาน

กำหนดสอบสัมภาษณ์ พนักงานตำแหน่งนักรังสีเทคนิค สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักรังสีเทคนิค ดังนี้

001 นายเกียรติณรงค์ อินต๊ะลาศ
109 นางสาวศศิประภา โป๋ซัน

ศูนย์การแพทย์ฯ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 09.30 น. ณ ห้องประชุม 102 อาคารวิทยาการสุขภาพ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์ข้างต้นไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวแล้ว ถือว่าสละสิทธิ์

TOP