ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

WMS Journal of Management ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561)

วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความ ทั้ง 10 เรื่อง ได้ทางเว็บไซต์ www.wmsjournal.com

WMS Journal of Management มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการเชิงนวัตกรรม ทางด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ การบัญชี การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรับพิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และมีคุณค่าทางวิชาการ สามารถใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง มีกำหนดเผยแพร่ในรูปแบบวารสาร อีเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคม - เมษายน ฉบับเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และฉบับเดือนกันยายน - ธันวาคม โดยผลงานแต่ละเรื่องจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ (Peer Review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ ดำเนินโครงการติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 6 ปี เผยแพร่วารสารแล้ว จำนวน 16 ฉบับ ได้ผ่านการรับรองเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 (Thai-Journal Impact Factors = 0.088)

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งนี้ บทความที่จะได้รับการเผยแพร่จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ โทรศัพท์ 0 7567 2247, 0 7567 2227 Email: wmsjournal@hotmail.com Website:www.wmsjournal.com


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th/

TOP