ข่าวทั่วไป

OTOP อยากปัง ต้องไม่พลาดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP

เครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ภาคใต้ตอนบน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เทคโนโลยี องค์ความรู้ และผลงานวิจัยที่เหมาะสมที่มีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นได้ช่วยพัฒนา เพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการโครงการ OTOP และทายาทผู้ประกอบการ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น นักวิจัย นักศึกษาและผู้ประกอบการโครงการ OTOP และ ส่งเสริมประชาชนและผู้ประกอบการโครงการ OTOP ในชุมชนท้องถิ่นได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพ สามารถใช้ภูมิปัญญาในการพัฒนาต่อยอดให้ศักยภาพมากยิ่งขึ้น

รูปแบบของกิจกรรม
อบรมเข้มข้นการประกอบธุรกิจ เช่น การตลาดและการสร้างแบรนด์ บัญชีและการเงิน มาตรฐานการผลิต การจัดองค์กรและทรัพยากร

คัดเลือกผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมและมีความพร้อม 10%
สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาสถานที่การผลิต เครื่องหมายการค้าและบรรจุภัณฑ์

วันที่ เวลา และสถานที่
25-27 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมทินิดี อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
25-27 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมนานบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

คุณสมบัติ
เป็นผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาหาร
เป็นผู้ประกอบการ OTOP ที่ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หรือมีใบตอบรับการสมัครเป็นผู้ประกอบการ OTOP ก่อนวันเข้ารับการอบรม
เป็นผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นและเต็มใจที่จะเข้ารับการพัฒนา
เป็นผู้ประกอบการที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาของการดำเนินการโครงการ

เนื้อหาในหลักสูตร
แนวคิดธุรกิจ
การจัดการองค์กรและทรัพยากร
การจัดการวัตถุดิบและการผลิต
การตลาดและการสร้างแบรนด์
โครงสร้างการลงทุนและการบริหารการเงิน

ติดต่อ – สอบถาม
นางสาวจตุพร สุทธิพันธ์
โทรศัพท์ 089 1054229
TOP