ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งช่างฝีมือ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 12/๒๕61 ตำแหน่งช่างฝีมือ สังกัดส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จำนวน 1 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือกคือ นางสาวปรีณาภา เฟื่องอารมย์

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP