ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม "การวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด" ในวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเป็นแนวคิดที่ทำให้เราเตรียมความพร้อมและนำชีวิตไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งทางการเงิน ซึ่งควรเริ่มจากการปลูกฝังนิสัยการออมและการใช้เงินที่ดี มีวินัยตั้งแต่เด็ก ๆ เพราะเมื่อเข้าสู่วัยทำงานก็จะต้องรู้วิธีการวางแผนและจัดสรรเงินให้เพียงพอในการใช้จ่ายประจำวัน การใช้จ่ายในอนาคต การเก็บออมเพื่อการเกษียณอายุ รวมถึงเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินของแต่ละบุคคล เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถ การศึกษาบุตร ประกันภัย ฯลฯ ดังนั้นการวางแผนการเงินจึงเป็นแนวคิดสำคัญที่จะทำให้บุคคลบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ซึ่งนำมาสู่การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ


สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้จัดโครงการ “อบรมการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด” ภายใต้โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการวางแผนการเงินในชีวิตประจำวัน อันจะส่งผลต่อการมีเจตคติที่ดีต่อผู้เข้าร่วมอบรมและจะได้เริ่มวางแผนการเงินของตนเองอย่างมีหลักการเพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้

โครงการ "การวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด" จะจัดขึ้นในวันที่
วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

https://intranet.wu.ac.th/images/uploads/649009c292cc333ce2d5e497f2ace391.png

กำหนดการ
9.00 - 10.00 น. การวางแผนการเงินนั้นสำคัญไฉน "ไม่วางได้ไหม" "วางแล้วจะได้อะไร"
10.00 - 11.00 น. การวางแผนการเงินเบื้องต้น และ workshop "เป้าเกษียณอายุ"
11.00 - 12.00 น. การบริหารและจัดการสภาพคล่อง หนี้สิน และความเสี่ยง
12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (มีอาหารกลางวันเลี้ยง)
13.00 - 14.00 น. กรณีศึกษา "พลิกชีวิตด้วยการวางแผนการเงิน"
14.00 - 15.00 น. สินทรัพย์เพื่อการลงทุน
15.00 - 16.00 น. ทำ workshop วางแผนการเงินภาคปฏิบัติของแต่ละบุคคลที่จะสามารถนำไปใช้ได้จริง

วิทยากร
1. ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์ อาจารย์ประจำสาขาคณิตศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. คุณวรัญญู เหหาสุข นักวางแผนการเงินคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP

หมายเหตุ
1. ผู้เข้าร่วมอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น
2. มีอาหารว่างและอาหารกลางวันจัดเลี้ยง
3. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน
4. หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะแจ้งให้ทราบทางอีเมลล์ที่ท่านให้ไว้
5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 075-672080 หรือ nopporn.th@g-mail.wu.ac.th


TOP