ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานการเงินและบัญชี) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานการเงินและบัญชี) จำนวน 111 ราย ตามประกาศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดเกณฑ์การตัดสินผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปจะต้องสอบได้คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6๐ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้

ก. รายชื่อ
001 นางสาวกนกวรรณ ศรีวิสุทธิ์
002 นางสาวพัชราวัลย์ จันทร์ธิบดี
008 นางสาวพวงชมพู กิ่งรัตน์
011 นางสาวจุฑาทิพย์ คงเมืองแท้
013 นายชยณัฐ แก้วแกมทอง
014 นางสาวไอลดา เพชรโยธา
016 นางสาวศิวนาถ ลักษณะพาหุ
020 นางสาวลินดา พิพบ
021 นางสาวนภมณฑ์ อินณรงค์
022 นางกชพรรณ สุทธิรักษ์
024 นางสาวศุภลักษณ์ คงศรี
027 นางสาวธิดาพร เดชศักดาเมธากุล
033 นางสาววรวรรณ แสงมณี
035 นางสาวภัทสุดา พิทักษ์กิจ
041 นางสาววณิสา คงยืน
046 นางสาวญาณิกา ชัยมุสิก
048 นางสาวอรวรรยา บุญศรี
054 นางรุจิเรข ประเสริฐศรี
059 นางสาวเพชรดา ศรีวิชัย
069 นางสาวปัทมา โต๊ะหลี
076 นางสาวศวรรณญา จันทร์แนม
089 นายสราวุฒิ เกื้อคลัง
095 นางสาววิภวานี ธานีรัตน์
096 นายจิรศักดิ์ รูปโอ
098 นางสาวรัตนา บริสุทธิ์
0105 นางสาวมณีรัตน์ สิงห์ไกร
0106 นางสาวศุภลักษณ์ มุสิด
0107 นางสาวมัฒธณิตาศ์ ตันประเสริฐวงศ์
0109 นางสาวสุพัตรา มาลาโรจ
0112 นางสาวปกจันทร์ แซ่เจี่ย
0114 นายอดิศักดิ์ หมัดล๊ะ
105 นางสาวพนิตา ด่านคชาธาร
114 นางสาวปณิศา เพชรมี

ข. กำหนดการ : ทางศูนย์การแพทย์ฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP