ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 14/2561 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จำนวน 1 ราย คือ 001 นายกัมปนาท ธานีรัตน์

มหาวิทยาลัยกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคาร บริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

อนึ่ง ผู้มีสิทธิ์สอบดังกล่าวไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดการข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์สอบ

TOP