ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สาขากายภาพบำบัด) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 5/2561 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สาขากายภาพบำบัด) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ราย คือ 100 นางสาวเกษวรางค์ ลีลาสิทธิกุล

มหาวิทยาลัยกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

อนึ่ง ผู้มีสิทธิ์สอบดังกล่าวไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดการข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์สอบ

TOP