ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 18/2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (งานบริหารทั่วไปและธุรการ) จำนวน 3 ราย ดังนี้
001 นางสาวเนตรนฎา นิลชะเอม
003 นางสาวกันยารัตน์ ทองอำภา
004 นายภูริภัทร์ มากสังข์

มหาวิทยาลัยกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

อนึ่ง ผู้มีสิทธิ์สอบดังกล่าวไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดการข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์สอบ


TOP