ข่าวทั่วไป

มวล.ประกาศพร้อมเป็นเจ้าภาพงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ.2562เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 พ.ศ.2561 สหกิจศึกษายุคใหม่ สู่ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี ณ ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน โดยในปีนี้เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โดยมีมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ในฐานะแม่ข่ายฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน เข้ารับมอบธงเจ้าภาพจัดงานในปีต่อไปจากนางอรสา ภาววิมล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะสมาชิกสถาบันเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนและเป็นเจ้าภาพหลักการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ.2562 จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและภาคีทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้มาเยือนในกิจกรรมดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้โดยพร้อมเพรียงกันประมวลภาพ

TOP