ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมภาคีเครือข่าย จัดงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชูแนวคิด “ต่อย ตี ขยะพลาสติก” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2018มหาวิทยาลัยลักษณ์ โดยหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร นักศึกษาชมรมพิทักษ์ทะเล ในนามกลุ่ม "ทะเลสุข คนสุข (Happy Sea-Happy People)” ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลสระแก้ววิทยา เครือข่ายโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 2561 ภายใต้แนวคิด ต่อย ตี ขยะพลาสติก (Beat Plastic Pollution) เพื่อปลูกจิตสำนึกในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่วัยเยาว์ ณ โรงเรียนสระแก้ววิทยา ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสุรเชษฐ์ เอี่ยมคง ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ววิทยา กล่าวต้อนรับ นายนิคม คงทน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมเป็นประธานเปิดป้ายกิจกรรม ”โรงเรียนอนุบาลตัวอย่างด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม” โดยมี นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ม.วลัยลักษณ์ นักเรียน ชาวบ้าน ศิลปินพื้นบ้านและแขกผู้มีเกียรติในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

รองศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีพันธกิจ ในเรื่องการ “เป็นหลักในถิ่น” ซึ่งการเป็นหลักในถิ่นนั้น คือการช่วยเหลือชุมชน สังคม ตามความรู้ ความสามารถและกำลังของมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาหลักในท้องถิ่นจะสามารถทำได้ โดยกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะเป็นแกนนำหลักและให้ข้อมูลในภาควิชาการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและขยะ หลักการสำคัญที่จะทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี คือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน

อาจารย์ภูสิต ห่อเพชร หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ในฐานะหัวหน้าโครงการ กล่าวว่า วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) เป็นวันที่ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ ให้ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี โดยในปี 2561นี้ ได้ดำเนินการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “Beat Plastic Pollution” หรือการเอาชนะขยะพลาสติก ดังนั้นกิจกรรมของ หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในวันนี้ จึงได้ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลสระแก้ววิทยา และภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ขึ้นภายใต้แนวคิดที่ล้อกับแนวคิดขององค์การสหประชาชาติ คือ “ต่อย ตี ขยะพลาสติก” เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนตั้งแต่วัยเด็กเล็กได้มีจิตสำนึกในการจัดการขยะได้อย่างถูกวิธี (ไม่ทิ้งขยะ-ทิ้งขยะให้ลงถัง-รู้จักการคัดแยก) ผ่านกิจกรรมแสดงเชิงสัญลักษณ์ ดนตรี และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะรูปวาด

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแสดงละคร ตอบโจทย์แนวคิด ต่อย ตี ขยะ พลาสติก โดยมี ฮีโร่เด็กๆ ออกมาช่วยปราบขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว single-use plastic ร่วมกับนักมวยอาชีพจากค่ายมวยนายกเอท่าศาลา กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ“ผลกระทบของขยะพลาสติกที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางทะเล การแสดงผลงานศิลปะสร้างสรรค์จากขยะทะเล กิจกรรม“ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยนักเรียน” โดยคุณมูซา รักษา ศิลปินขยะทะเล เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชนของชาติ) และผลงานศิลปะขยะทะเล จะได้ถูกรวบรวมเพื่อส่งเข้าร่วมแสดงในเครือข่ายผลงานศิลปะระดับสากล (online SplashTrash, USA) ต่อไป นอกจากนี้ยังมีเวทีร่วมพูดคุย หัวข้อ “ทำอย่างไรให้โรงเรียนฯเป็นต้นแบบในการลดการใช้ขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว?” (ร่วมเวทีโดยคณะคุณครู นักวิชาการ ผู้ปกครอง ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา เมียนมาร์ และอินเดีย เพื่อแลกเปลี่ยน มุมมอง และประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดีในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางสู่การเป็นต้นแบบปฏิบัติที่ดีในสังคม และการเสนอนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติต่อไป

ปัญหาเรื่อง ขยะ ถือเป็นปัญหาวิกฤตของประเทศไทยและทั่วโลก เห็นได้จากเหตุการณ์ล่าสุด เมื่อวาฬนำร่องครีบสั้นซึ่งเป็นวาฬขนาดเล็ก เกยตื้นตายบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ก่อนตายสำรอกถุงพลาสติก 5 ชิ้นและเมื่อผ่าพิสูจน์ซากพบว่ามีถุงพลาสติกอยู่ในท้องถึง 85 ชิ้น น้ำหนัก 8 กิโลกรัม นี่คือหลักฐานสำคัญ ที่ชี้ให้เห็นถึงโทษภัยและอันตรายของขยะทะเลโดยเฉพาะประเภทถุงพลาสติก ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้พลาสติก โดยไม่สามารถควบคุมการใช้และขาดการจัดการขยะที่ถูกต้องของคนไทย เมื่อขยะพลาสติกเหล่านี้ลงไปในทะเล ทำให้สัตว์ทะเลคิดว่าเป็นแมงกะพรุนหรืออาหารตามธรรมชาติ เมื่อกินเข้าไปส่งผลต่อสุขภาพ หรือตายลง และอาจนำสู่ภาวะการสูญพันธุ์ได้ในอนาคต

ในนามของมหาวิทยาลัยลักษณ์ หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านนี้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมจึงได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมกันจัดการขยะและร่วมกันแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป อาจารย์ภูสิต กล่าว

อาจารย์ภูสิต กล่าวต่อไปอีกว่า ความสำคัญของการปลูกจิตสำนึกตั้งแต่วัยเด็ก และการสร้างความตระหนักให้เห็นว่า การจัดการขยะไม่สามารถทำคนเดียวได้ ต้องอาศัยกำลังความสามารถจากทุกภาคส่วนในชุมชน สังคม ร่วมกัน ให้การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น นอกจากการจัดการขยะที่ถูกต้องแล้ว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของการลดการใช้พลาสติก หรือปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกด้วยการใช้ถุงผ้า เหล่านี้เป็นต้น ในนามของมหาวิทยาลัยลักษณ์ หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านนี้จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมจึงได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ โดยมุ่งหวังในการร่วมกันจัดการปัญหาขยะทะเลได้ตั้งแต่ต้นทางและสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจังและเป็นไปอย่างยั่งยืน ทั้งนี้กิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณผู้ประกอบการในท้องถิ่นที่เล็งเห็นความสำคัญและให้ความสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีประมวลภาพ
ภาพ/ข่าว ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP