ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานอำนวยการ) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานอำนวยการ) จำนวน 124 ราย ตามประกาศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดเกณฑ์การตัดสินผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปจะต้องสอบได้คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้

ก. รายชื่อ
001 นางโอปอล์ นิลอาสน์
004 นางสาวปฐมาวดี บุญโนนแต้
009 นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรเพชร
011 นางสาวศิวนาถ ลักษณะพาหุ
018 นางสาวกนกพร รัตนปราโมทย์
020 นางสาวกรกฎา ถาวรสุข
023 นางสิรีรัตน์ เอกสมทราเมษฐ์
044 นางสาวเพ็ญพร แพนเดช
045 นางสาวกิตติยา โอทองคำ
046 นายเฉลิมชัย โชติสุทธิ์
051 นางสาวณัฐปภัสร์ พรหมสวัสดิ์
053 นางทัตพิชา ศิริรักษ์
054 นางสาวศศิวิมล นาคประดิษฐ์
055 นางสาวรุจิรา นวลพุ่มรักษ์
058 นางสาวสุชาวดี ไชยภูมิ
060 นางศุภดี ตรงต่อการ
061 นางจุฑารัตน์ เรืองประเสริฐ
064 นายสุรวิชญ์ เรือนจันทร์
066 นางสาวสุจิรา จันทนา
067 นางสาวนภา รูปโอ
069 นางสาวพิมพิกา ขาวแก้ว
071 นางสาวอมรรัตน์ ศรีเมือง
072 นางสาวขนิษฐา ดีอเระ
075 นายณัฐพงษ์ อินทรสาร
076 นางสาวรัชนี แก้วรูจี
079 นางสาวจีรวรรณ ว่องเจริญวัฒนา
083 นางสาวยุวธิดา คงศรี
086 นางสาวตันติมา ยอแสงรัตน์
087 นางสาวอัมพลิกา นุ่นสังข์
088 นางสาวนันทิกา จันทร์วิทัน
092 นางสาวจุรีรัตน์ บุญรอดรักษ์
095 นางสาวอริสา ชิงชัย
0103 นางสาวศุภลักษณ์ มุสิด
0110 นางลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว
0113 นางสาวปริมประภา เขมะกะ
100 นางสาวศุภกานต์ ช่วยชู
108 นางสาวปิยรัตน์ โชตยาสีหนาท
129 นางสาวพวงเพชร ราชพิบูลย์
131 นางสาววิชญาฬินทร์ คำหอม

ข. กำหนดการสัมภาษณ์ : ทางศูนย์การแพทย์ฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP