ข่าวเด่น

นักเรียนตัวแทน YSC 2012 ศูนย์ภาคใต้ คว้ารางวัลการประกวดระดับประเทศนักเรียนตัวแทนศูนย์ภาคใต้การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (Young Scientist Competition 2012: YSC 2012) โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะหน่วยประสานงานส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) สามารถคว้ารางวัลการประกวดระดับประเทศได้ถึง 5 รางวัล ดังนี้


 
รางวัลที่ 1 ประเภททีม เรื่อง บทบาทของหอยทากสยามในสวนยางพารา ผลงานของนายณัฐพงษ์ ชิณรา นายจตุพร ฉวีศักดิ์ และ น.ส.นันทกานตร์ ล่องโลด นักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับทุนการศึกษา 60,000 บาท และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดในงาน Intel ISEF ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา


 
รางวัลที่ 2 ประเภทบุคคล เรื่อง การพัฒนาคุณภาพของหนังเทียมจากแผ่นแบคทีเรียเซลลูโลส ผลงานของนายพรวสุ พงศ์ธีระวรรณ นักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับทุนการศึกษา 40,000 บาท


 
รางวัลที่ 2 ประเภททีม เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของแก้วน้ำทรงกระบอกกับขนาดมุมการเอียงของแก้วน้ำ ที่ทำให้น้ำไหลออกในปริมาณที่แตกต่างกัน ผลงานของ ด.ช.สรวิชญ์ สาครินทร์ ด.ช.ปัญญพัฒน์ บุรณพร และ ด.ช.พระนาย หมื่นเมือง นักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โดยมี นายบรรดิษฐ์ จันทร์ผุด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับทุนการศึกษา 40,000 บาท


 
รางวัลที่ 2 ประเภทนวัตกรรมอุปกรณ์การกรีดยางพารา เรื่อง พัฒนามีดกรีดยางพารา ผลงานของ ด.ญ.สาวิตรี จิตสุข ด.ญ.ฐิตานันท์ เจียวก๊ก และ ด.ญ.สุกัญญา ชนาชน นักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตรัง โดยมี นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับทุนการศึกษา 40,000 บาท


 
รางวัลที่ 3 ประเภททีม เรื่อง ฝ้าเพดานจากไม้อัดของสมุนไพร ผลงานของ น.ส.กรกช จิยาเพชร น.ส.อนัญญา รัตนพิบูรณ์ และ น.ส.สมฤทัย พรหมปลอด นักเรียนจากโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล โดยมี นางกุลวรา เต็มรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท
 
ทั้งนี้ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการการตัดสินการประกวดสองท่านคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และอาจารย์ กรกต สุวรรณรัตน์ อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
 
โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ได้รับรางวัลการประกวด YSC 2012 รอบชิงชนะเิลิศ ระดับประเทศ ในครั้งนี้
 
อนึ่ง โครงการ YSC 2012 จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนเด็กไทยในระดับมัธยมศึกษาให้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆในระดับประเทศ และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับโลกในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประมวลภาพ

TOP