ข่าวทั่วไป

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00-16.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆ ของประเทศ และขอขอบคุณที่เลือกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองมหาวิทยาลัยจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันในภายภาคหน้า

ซึ่งประเด็นที่ทางคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนกับทางสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีดังนี้
1. จุดมุ่งหมายของสำนักวิชาและบริบทเฉพาะ (เช่น บริบทของชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาคเอเขีย และโลกมลายู)
2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
3. งานวิจัยที่น่าสนใจของสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และการบริหารจัดการงานวิจัย
4. การบริการวิชาการและเชื่อมต่อสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นภายนอก ตลอดจนบทบาทของสำนักวิชาในการช่วยเหลือแก้ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
5. งานด้านวิเทศสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการศึกษากับประเทศต่างๆ
6. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

เมื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลของทั้งสองมหาวิทยาลัยสิ้นสุดลง รองอธิการบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์ของทั้งสองมหาวิทยาลัย ได้มอบของที่ระลึกให้แก่กัน และร่วมส่งคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.picz.in.th/album/0LzK8

TOP