ข่าวเด่น

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและแถลงข่าวเปิดตัวโครงการความร่วมมือศูนย์ประสานงานสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน“Coding at School Project”

ศูนย์บริการวิชาการ ในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมเป็นศูนย์ประสานงานโครงการความร่วมมือศูนย์ประสานงานเพื่อเข้าร่วมจัดกิจกรรมสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน “Coding at School Project” ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชน และฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบด้วยการใช้โปรแกรมมิ่งผ่านบอร์ด KidBright ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ทั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือศูนย์ประสานงานสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน“Coding at School Project” ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และพิธีเปิดตัวโครงการ Coding at School power by KidBright ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต โดย ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีความร่วมมือและแถลงข่าวเปิดตัวโครงการดังกล่าว ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานจากตัวแทนครู นักเรียนจากทั่วประเทศกว่า 2,400 คน

โครงการความร่วมมือศูนย์ประสานงานเพื่อเข้าร่วมจัดกิจกรรมสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน “Coding at School Project” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีบทบาทหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และร่วมคัดเลือกโรงเรียนในพื้นที่ 14 จัดหวัดภาคใต้ เพื่อรับมอบบอร์ด KidBright, อบรมและสร้าง The Trainers ของศูนย์ประสานงาน เพื่อเป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงให้แก่ครูและนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, นักวิชาการ ตลอดจนนักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการ และร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ครูและนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/2018/06/11/kidbright_mou/

TOP