ข่าวทั่วไป

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม (บริเวณด้านหน้าสนามฟุตซอล)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้วิธีคัดเลือก ซึ่งมีรายละเอียดและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

1. สถานที่ให้บริการ บริเวณด้านหน้าสนามฟุตซอล จำนวน 1 ร้าน

2. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการ

2.1 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีประสบการณ์ในการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มหรือการให้บริการ ตามประเภทของร้านที่สมัคร
2.2 ผู้สมัครคัดเลือกเข้าประกอบการ ต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าประกอบการกับทางราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ
2.3 ผู้สมัครคัดเลือกเข้าประกอบการจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประกอบการได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกัน เช่นว่านั้น
2.4 ผู้สมัครคัดเลือกต้องไม่เป็นผู้ทำสัญญาการให้บริการร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มกับมหาวิทยาลัยฯ อยู่แล้ว ณ ขณะนั้น

3. หลักฐานประกอบการยื่นคำร้องขอเข้าประกอบการ
ผู้สมัครคัดเลือกเข้าประกอบการจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองเสนอการให้บริการดังนี้

3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำหรับผู้เสนอราคาประเภทร้านค้า จะต้องมีสำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องสำหรับผู้เสนอราคาที่ไม่ใช่ประเภทร้านค้า จะต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ประกอบการมอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นลงนามในใบคำร้องแทน

4. การยื่นคำร้องขอเข้าประกอบการ

4.1 ผู้สมัครคัดเลือกเข้าประกอบการต้องยื่นเสนอรายละเอียดตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายประกาศ โดยจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้สมัครคัดเลือกเข้าประกอบการชัดเจนหากมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อของผู้สมัครคัดเลือกเข้าประกอบการพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้สมัครคัดเลือกเข้าประกอบการจะต้องเปิดทำการให้บริการร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
4.3 ผู้สมัครคัดเลือกเข้าประกอบการต้องตรวจดูเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจ และเข้าใจประกาศและเอกสารประกอบทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นคำร้องขอเข้าประกอบการตามเงื่อนไขในประกาศ
4.4 ผู้สมัครคัดเลือกเข้าประกอบการ จะต้องยื่นคำร้องขอเข้าประกอบการที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินการใช้ประโยชน์ในที่ดินและพื้นที่อาคาร โดยระบุที่หน้าซองว่าใบคำร้องขอเข้าประกอบการร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ในเวลาราชการ

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาการให้บริการ

5.1 ผู้ยื่นแต่ละรายมีสิทธิยื่นขอเข้าประกอบการได้แห่งเดียวเท่านั้น
5.2 ผู้ประกอบการที่ยื่นใบคำร้องขอเข้าประกอบการจะต้องเป็นผู้เข้ารับการคัดเลือกด้วยตนเอง
5.3 มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้จำหน่ายร้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยพิจารณาจาก
- อัตราค่าเช่าหรือผลตอบแทนอื่น ๆ ที่เสนอให้แก่มหาวิทยาลัยฯ
- ราคาของสินค้าและบริการที่เสนอให้แก่มหาวิทยาลัยฯ
- ความหลากหลายของชนิดสินค้าและบริการตลอดจนคุณภาพ
- แผนการให้บริการ
5.4 ในการพิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการฯ พิจารณามีสิทธิเรียกให้ผู้ประกอบการมาชี้แจงรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสงสัยของคณะกรรมการฯ ได้ คณะกรรมการฯ มีสิทธิที่จะไม่รับหรือไม่ทำสัญญา หากคณะกรรมการฯ เห็นว่าไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 การตัดสินและพิจารณาผลการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ประกอบการจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้
5.6 ผู้ประกอบการต้องมีความพร้อมในการก่อสร้างโรงเรือน และสถานที่สำหรับให้บริการ แก่ผู้รับบริการภายในบริเวณร้าน

6. การทำสัญญา
ผู้ที่มหาวิทยาลัยฯ เลือกให้เป็นผู้ประกอบการจะต้องทำสัญญาให้บริการตามแบบสัญญาตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นเงินสดให้กับมหาวิทยาลัยฯ ยึดถือไว้ขณะทำสัญญาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

7. การสงวนสิทธิในการยื่นคำร้องขอเข้าประกอบการ
มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือปรับลดรายการที่ได้ประกาศตามประกาศครั้งนี้ โดยผู้ยื่น คำร้องจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้

8. เอกสารแนบท้ายประกาศ
แบบใบคำร้องเสนอการให้บริการ

ทั้งนี้ ผู้สนใจที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นผู้ประกอบการ สามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับเอกสาร คำร้องเสนอให้บริการได้ที่ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7567 3859 – 60 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ยื่นแบบคำร้องในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ) และคัดเลือกผู้ประกอบการในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561


TOP