ข่าวทั่วไป

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายต้นกล้าสาธารณสุข ครั้งที่ 1"สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายต้นกล้าสาธารณสุข ครั้งที่ 1" ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดการรับสมัคร

1. ระยะเวลาการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561
ปิดรับสมัครวันที่ 22 มิถุนายน 2561
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการวันที่ 25 มิถุนายน 2561

2. ระยะเวลาและสถานที่ในการจัดค่าย
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 50 คน

4. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

4.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
4.2 อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
4.3 มีความสนใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ด้านสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชน)

5. การรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/KxinWa
แล้วส่งใบสมัครมาที่ นางสาวศศิธร เลาหกุล สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 (ใบสมัครค่าย “ต้นกล้าสาธารณสุข”)
(แนะนำให้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ประเภท EMS เพื่อป้องกันการสูญหาย)

6. การประกาศผล
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) ทาง Facebook Fanpage: สาธารณสุขศาสตร์ วลัยลักษณ์ และเว็บไซต์ <a href="http://sph.wu.ac.th" target="_blank">http://sph.wu.ac.th</a> ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561

7. ค่าใช้จ่าย
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบค่าจ่ายใช้ตลอดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับมหาวิทยาลัย รับผิดชอบโดยนักเรียนผู้สมัครเข้าค่าย

8. เอกสารการสมัคร

  • ใบสมัคร
  • ใบยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงของค่าย
  • ใบอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมจากผู้ปกครอง และอาจารย์ประจำชั้น/อาจารย์แนะแนว
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


9. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวศศิธร เลาหกุล หรือนายอารีฟ เจะเซ็ง โทร. 075 672 105, 075 672 113 หรือ Facebook Fanpage: สาธารณสุขศาสตร์ วลัยลักษณ์ / เว็บไซต์ http://sph.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sph.wu.ac.th/

TOP