ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

WMS Journal of Management ขอเชิญชวนส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการจัดการ

WMS Journal of Management สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ มีคุณค่าและสร้างประโยชน์แก่สังคม ทางด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ บัญชี การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำในรูปวารสารอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน และกรกฎาคม - ธันวาคม โดยเริ่มเผยแพร่ฉบับปฐมฤกษ์ในเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2555
 
โอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจ ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้บทความที่ส่งเข้าตีพิมพ์จะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญตามขั้นตอนของวารสารวิชาการ
 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://wmsjournal.wu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7567 2208 หรือ 0 7567 2291 E-mail: wmsjournal@wu.ac.th

TOP