ข่าวทั่วไป

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบปะผู้บริหารและเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ โรงพยาบาลตรัง

คณะผู้บริหารนำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมรองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ อาจารย์ นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังและคณะผู้บริหาร เพื่อร่วมพูดคุยหารือนโยบายในการจัดเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รวมทั้งการดำเนินงานของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า การมาเยือนโรงพยาบาลตรังในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความตั้งใจที่จะมาพูดคุยในเรื่องการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากโรงพยาบาลตรัง ซึ่งเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ จากผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา เพื่อจะได้พัฒนาการเรียนเรียนสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดเรียนการสอน

แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่นำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาเยี่ยมเยือนและพบปะในครั้งนี้ เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนนโยบายในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รวมทั้งการให้บริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลตรัง

โอกาสเดียวกันนี้ ได้มีพบปะและพูดคุยกับอาจารย์ประจำศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นคลินิก ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรัง เพื่อรับฟังจุดเด่น ปัญหา และข้อเสนอแนะ สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในอนาคตต่อไป


TOP