ข่าวการศึกษา

เชิญชวนสั่งตำราเรียนและผลิตเอกสารคำสอน เพื่อจำหน่ายประจำ ภาคเรียนที่ 1/2555

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีภารกิจสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ตลอดจนบุคคลทั่วไป ทำหน้าที่บริการจัดหา หนังสือ ตำรา และทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ที่ทันสมัยและมีประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ผู้ใช้บริการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งบริการเผยแพร่จำหน่ายหนังสือและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
ด้วยภารกิจดังกล่าวข้างต้น ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านสั่งตำราเรียนและผลิตเอกสารคำสอน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ทั้งนี้เพื่อมีไว้บริการจำหน่ายให้นักศึกษา โดยสามารถแจ้งความประสงค์ในการสั่งตำราเรียนหรือผลิตเอกสารคำสอน (ตามเอกสารแนบ) มาได้ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลัยลักษณ์ โดยมีผู้ทำหน้าที่ประสานงาน คือ นางสาววิลาสินี อักโขมี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0-7567-3648,3650 โทรสาร 0-7567-3652 มือถือ 08-4125-6393 E-mail : king_khondee@hotmail.com หรือ awilasin@wu.ac.th
 
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดหาตำราและจัดพิมพ์เอกสารคำสอน ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับกลับศูนย์หนังสือฯ ภายใน วันที่ 27 เมษายน 2555 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน นางสาววิลาสินี อักโขมี หมายเลขโทรศัพท์ 0-7567-3648,3650 โทรสาร 0-7567-3652 มือถือ 08-4125-6393 E-mail : king_khondee@hotmail.comหรือ awilasin@wu.ac.th

ขั้นตอนการดำเนินงาน

TOP