ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จับมือองค์การเภสัชกรรม ลงนามเอ็มโอยู ร่วมกันพัฒนาการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์

อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ และ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ลงนามเอ็มโอยูร่วมกันพัฒนาการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ มุ่งสร้างเภสัชกรที่เพียบพร้อมทั้งความรู้ ประสบการณ์ และตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยาของประเทศไทยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และองค์การเภสัชกรรม เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ มุ่งสร้างเภสัชกรเพียบพร้อมทั้งความรู้ ประสบการณ์ และตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย โดยมี อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงจิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และเภสัชกรหญิงอภิชชา โยธาประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม ลงนามเป็นพยาน ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวถึงการลงนามในครั้งนี้ว่า ทั้งสองหน่วยงานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ จากการเสริมสร้างประสบการณ์จริง ผ่านระบบการฝึกปฏิบัติงานในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์มีโอกาสในการพัฒนาตนเองให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานจริง ซึ่งนำไปสู่การสร้างและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาเป็นเภสัชกรที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ ประสบการณ์ และสามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทยได้

นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมให้ระบบยาของประเทศไทยพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ในระดับสากล และยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์ ผ่านนักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสองหน่วยงานที่จะร่วมกันผลิตงานวิจัยที่มีคุณค่าที่นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมยาภายในประเทศต่อไปได้ในอนาคตอีกด้วย

ด้านนายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น กล่าวว่า การร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนางานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนานักศึกษาร่วมกัน รวมถึงจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจร่วมกันของทั้งสองหน่วยงาน ส่งผลให้การพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย ประสบความสำเร็จเกิดผลดีและประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติในวงกว้างต่อไปทั้งนี้ การลงนามในครั้งนี้มีกรอบและแนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย การร่วมกันพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการเพื่อความเป็นเลิศในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชศาสตร์ของประเทศไทยและในระดับนานาชาติ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการผ่านโครงการปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หรืองานวิจัยในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง หรือศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครื่องสำอาง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม การพัฒนาวิชาชีพและการแก้ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ของประเทศ

อีกทั้งยังร่วมกันสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองหน่วยงาน โดยกิจกรรมนั้นๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองหน่วยงานและไม่ขัดต่อกฎและระเบียบซึ่งทั้งสองหน่วยงานผูกพัน ภายใต้กรอบระยะเวลา 5 ปี

โอกาสเดียวกันนี้ นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 3 ทุน ทุนละ 30,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 90,000 บาท จากนั้นได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสวนวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพโดยนางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP