ข่าวสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างขั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนบริการกลาง

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย สังกัด ส่วนบริการกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- เพศชายหรือเพศหญิงที่มีสัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง
- มีความรู้และความชำนาญหรือมีประสบการณ์ในการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

3. คุณสมบัติอื่น ๆ

3.1 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2 เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.3 เป็นผู้ที่มีความเข้าใจยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงาน และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. ภาระงาน

4.1 ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน และจัดระบบงานบริหารจัดการงานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย
4.2 ทำงบประมาณระบบงานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย
4.3 วางแผนพร้อมดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างอุปกรณ์ของงานระบบพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย
4.4 ตรวจเช็ควัสดุ/อุปกรณ์ประจำเดือน
4.5 สรุปผลการประเมินพนักงาน
4.6 ติดตามและประเมินผลการทำงานของพนักงาน
4.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. อัตราเงินเดือน
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 17,400 บาท

6. เอกสารและหลักฐานการสมัคร

6.1 ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้วถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
6.2 สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records) จำนวน 1 ฉบับ
6.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6.5 ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว จะต้องมีหลักฐานผ่านเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
6.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติ ในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

7. การสมัคร

7.1 ให้ผู้สนใจขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ส่วนบริการกลาง อาคารสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3870 โทรสาร 0-7567-3878 ตั้งแต่วันที่ 14 - 22 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น.
7.2 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ณ ส่วนบริการกลาง อาคารสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 14 - 22 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น.

8. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้

8.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ คุณสมบัติและสาขาการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือไม่
8.2 สอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย ความตั้งใจจริง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นต้น

9. การประกาศผลการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และผลการคัดเลือก ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

10. เงื่อนไขอื่น ๆ

10.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก และได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงาน ได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
10.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
10.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก และตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
10.4 การปลอมแปลงหลักฐาน และเอกสารการสมัครอาจมีความผิดกฎหมาย มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือก


TOP