ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายกำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ “สังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 4 : ก้าวสู่การสูงวัยอย่างมีพลัง”

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุรนารี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ และ ชมรมพฤฒาวิทยาชุมชน กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ “สังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 4 : ก้าวสู่การสูงวัยอย่างมีพลัง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการในระดับชาติ ให้กับนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ และบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนักศึกษา ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้สนใจส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ทาง agingconference.wu2018@gmail.com

ข้อมูลเพิ่มเติม https://sph.wu.ac.th/


TOP