ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดูงานประกันคุณภาพการศึกษาผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 คน นำโดยพระมหาสุทัศน์ ติสุสรวาที รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวม สู่ทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 น.

TOP