ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ชาวชุมพรร่วมสัมมนาอารยธรรมแดนใต้ ตามพรลิงค์ถึง 12 นักษัตร อย่างเนืองแน่น
 
เวทีที่ 4 ของการจัดงานสัมมนา อารยธรรมแดนใต้ ตามพรลิงค์ถึง 12 นักษัตร (ศรีธรรมราชมหานคร) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมชุมพรแกรนด์ พาเลซ จ.ชุมพร มีประชาชนในจังหวัดชุมพรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น ด้านประวัติศาสตร์ของอาณาจักรตามพรลิงค์ ศรีวิชัย ลังกาสุกะ เมืองนครศรีธรรมราชกันอย่างเนืองแน่น โดยได้รับเกียรติจากนายครรลอง ยุทธชัย ปลัดจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการเปิดงาน นายวรวัฒน์ แก้วศรีงาม รักษาการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุม กล่าวรายงาน
 
เวทีการเสวนาแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ในช่วงเช้ามีการเสวนาเรื่อง "การศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภาคใต้: มุมมองการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว" โดยมี อัจจิมา หนูคง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ธีระพล สมศรี ร่วมเป็นวิทยากร และ รองศาสตร์.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ เป็นผู้ดำเนินรายการ
 
ในช่วงบ่ายจัดรูปแบบของเวทีเสวนากลุ่มย่อย ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ "แหล่งประวัติศาสตร์และประเพณีเกี่ยวกับศาสนาที่สำคัญของตามพรลิงค์ถึงเมืองสิบสองนักษัตร (ศรีธรรมราชมหานคร) : มุมมองการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม" กลุ่มที่ ๒ "ตามรอยประวัติศาสตร์อารยธรรมแดนใต้จากตามพรลิงค์สู่ศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช: มุมมองด้านการจัดทำแผนที่ศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์ภาคใต้"กลุ่มที่ ๓ "ประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญของเมืองตามพรลิงค์ และเมือง ๑๒ นักษัตร (ศรีธรรมราชมหานคร) : การผลิตซ้ำทางด้านวัฒนธรรมเพื่อการสืบทอดและพัฒนาสู่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
 
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ดร.อรรถโส ขำวิจิตร รองคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เป็นหัวหน้าโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลในการศึกษา มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจในด้านประวัติศาสตร์ของอาณาจักรตามพรลิงค์ ศรีวิชัย ลังกาสุกะ เมืองนครศรีธรรมราช เมือง ๑๒ นักษัตร ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษาทบทวนประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในบริเวณกลุ่มจังหวัดภาคใต้ เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เผยแพร่วิถีชีวิต วัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์แก่เครือข่ายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้

ประมวลภาพ

TOP