ข่าวการศึกษา

ขอเชิญฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560 ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00-20.00

นายปฏิวัติ เกตุเลิศประเสริฐ : หัวข้อ "การศึกษารูปแบบการสร้างพื้นผิวขึ้นมาใหม่แบบย่อขนาด ของโมเดลกระดูกสุนัข สำหรับการใช้นำเสนอผ่านเทคโนโลยีความจริงเสมือน"

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์

ในการนี้จึงขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้จะมีการ Teleconference จาก หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.mit-wu.info

TOP