ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 15/2561 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชารัฐศาสตร์
- ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) คือ นายเฉลิมชัย โชติสุทธิ์
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวองค์อร รัตนพันธ์

2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชานิติศาสตร์
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวพีรยา ห้องโสภา

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP