ขอเชิญร่วมเวทีจัดทำความพร้อมปฏิบัติการสุขภาพและการแพทย์เพื่อรับมือภัยพิบัตินครศรีธรรมราช