ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม LISREL สำหรับการวิจัย รุ่น 6 วันที่ 27-29 เม.ย.55

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม LISREL สำหรับการวิจัย รุ่น 6 ในวันที่ 27 - 29 เมษายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

 
หลักสูตรการใช้โปรแกรม LISREL สำหรับการวิจัย จะช่วยให้ผู้ทำวิจัยได้นำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบโมเดลและการพัฒนาโมเดลกับงานวิจัยในสาขาต่างๆ เช่น การวิจัยทางการศึกษา การตลาด การบริหารธุรกิจ จิตวิทยา อาชญวิทยา และการวิจัยทางสังคมศาสตร์อื่นๆ เป็นต้น โปรแกรม LISREL สามารถรองรับในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก ที่ต้องการผลการวิจัยอย่างลุ่มลึก และสามารถอธิบายปรากฏการณ์ความสัมพันธ์ของสิ่งที่ศึกษาด้วยสถิติขั้นสูงอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปัญหาวิจัยซึ่งกำลังเป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับจากนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้สถิติวิจัยเกี่ยวกับโมเดลสมการโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรม LISREL เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้ สามารถอ่าน แปลความหมายและนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ และสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม LISREL สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยได้

 
วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์ ดร. สังวรณ์ งัดกระโทก จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

• สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 3,500 บาท

• บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

• ลดพิเศษ 50% สำหรับผู้เข้าอบรมเป็นรอบที่สอง เพื่อทบทวนความรู้


สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 20 เม.ย.55 ได้รับส่วนลด ดังนี้

• สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%

• สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%

• สมัคร 1 คน ลด 10 %


(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)


สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1, e-mail:wu-surat@wu.ac.th หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th
 

TOP