ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

4JA7Jt.jpg

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เพื่อกำหนดขอบข่ายความร่วมมือและหน้าที่ความรับผิดชอบของโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หรือสถาบันการศึกษาที่เปิดขอดำเนินการใหม่ กับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หรือสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2560

4JAdtI.jpg

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และดร.ประภาภรณ์ หลังปูเต๊ะ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี

4JAYfe.jpg 4JDMIZ.jpg 4JPWx1.jpg

TOP