ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ จัดสัมมนา “ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน” สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีจิตสำนึกที่ดีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดสัมมนา “ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้เป็นจำนวนมากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาด้านพลังงาน ว่าในแต่ละปีต้องใช้งบประมาณสำหรับค่าไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก และเพิ่มขึ้นทุกปี แทนที่จะสามารถนำงบประมาณส่วนนี้ไปพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ท่านอธิการบดีจึงมีการประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงานโดยจะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ในปีงบประมาณ2561 เทียบกับปี 2560 เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการใช้พลังงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงานในหน่วยงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติงานและการเป็นนักศึกษาที่พึงประสงค์

ในปี 2560 หน่วยงานผู้รับผิดชอบมีการบริหารจัดการด้านพลังงานไฟฟ้า ได้ดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน จัดทำนโยบายการประหยัดพลังงานและหามาตรการร่วมกันเพื่อการประหยัดพลังงาน จนทำให้สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ 9.44 % และในปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานรับผิดชอบได้ดำเนินโครงการเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศให้เป็นแบบประสิทธิภาพสูง ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2561 ทั้งนี้การประหยัดพลังงานนั้นต้องอาศัยบุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วม เห็นควรอย่างยิ่งในการจัดการสัมมนาขึ้นเพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจ รู้จักการวางแผนและหามาตรการร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายลดการใช้พลังงานลง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ กล่าวต่ออีกว่า ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ขอบคุณท่านวิทยากร, บริษัทอินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว และคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันจนทำให้เกิดหลักสูตรที่มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในวันนี้ดร. วีรพงศ์ โชติช่วย หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว กล่าวว่า การจัดสัมมนา “ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึก ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ กระตุ้นบทบาทการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับทัศนคติของบุคลากรให้มีมุมมองที่ดีต่อการประหยัดพลังงานและเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้อและใช้เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่ความรู้ในวงกว้างต่อไปได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีด้านจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นให้บุคลากรใส่ใจการใช้พลังงานในองค์กรมากขึ้น

ทั้งนี้โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว มีภารกิจดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 “การเสริมสร้างภาพลักษณ์ การเป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข”ตามกรอบการประเมิน 6 ด้าน ของ UI GreenMetric Wold University Ranking คือ 1.การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 2.การจัดการพลังงาน 3.การจัดการน้ำ 4.การจัดการของเสีย 5.การจัดการทางด้านการขนส่งและจราจร 6.การจัดการทางด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ได้ดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้ลดการใช้พลังงานลง 10 % ในปี 2561

ประกอบกับโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จำนวน 40 ล้านบาท ในปี 2561 ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานของรัฐ โดยมีบริษัทอินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้รับจ้างและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นที่ปรึกษาโครงการ หากโครงการแล้วเสร็จจะสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าลงได้ 1,900,000 หน่วย/ปี เป็นเงินกว่า 8,000,000 บาท/ปี

การจัดสัมมนา “ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน” ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พศวีร์ ศรีโหมด จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมและอาจารย์ วิชัย จันทมาส จากบริษัทอินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เป็นวิทยากร โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรม Energy Fun การบรรยายในหัวข้อ “การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน” และ “เทคนิควิธีประหยัดพลังงานและการปรับทัศนคติมุมมองที่ดีต่อการอนุรักษ์พลังงาน” กิจกรรม Work shop “ You Can Do It” รวมพลังความคิด “Energy Brain Strom หามาตรการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร” กิจกรรม “Process Analysis & Presentation” สรุปรายงานมาตรการการอนุรักษ์พลังงานหรือข้อควรปรับปรุงในอาคารต่างๆจากการวิเคราะห์ร่วมกันในรูปแบบ Fish-Bone Diagramประมวลภาพ

ข่าว : ชลธิชา ปานแก้ว
ภาพ : นายพงศ์พิพัฒน์ พรมแก้ว
ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP