ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เวทีสัมมนา "อารยธรรมแดนใต้ ศรีวิชัย ลังกาสุกะ เมือง ๑๒ นักษัตร" จ.สุราษฎร์ธานี เข้มข้นไปด้วยสาระความรู้จากเจ้าของพื้นที่ตัวจริง
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดสัมมนา "อารยธรรมแดนใต้ ศรีวิชัย ลังกาสุกะ เมือง ๑๒ นักษัตร" ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น ด้านประวัติศาสตร์ของอาณาจักรตามพรลิงค์ ศรีวิชัย ลังกาสุกะ เมืองนครศรีธรรมราชกันอย่างเข้มข้น โดยได้รับเกียรติจาก นายฐานิต พรหมทอง นายอำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี เป็นประธานในการเปิดงาน นายสมชาย เสมมณี ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด กล่าวรายงานการจัดโครงการ
 
ในเวทีเสวนาได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรมาให้ความรู้และร่วมเสวนา ได้แก่ คุณบรรจง วงศ์วิเชียร คุณศศิธร สุวรรณมณี วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคุณธรรม เลื่องสุนทร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ดำเนินรายการ
 
ในช่วงบ่ายได้จัดเวทีเสวนาแบบกลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ "แหล่งประวัติศาสตร์และประเพณีเกี่ยวกับศาสนาที่สำคัญของตามพรลิงค์ถึงเมืองสิบสองนักษัตร (ศรีธรรมราชมหานคร) : มุมมองการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม" กลุ่มที่ ๒ "ตามรอยประวัติศาสตร์อารยธรรมแดนใต้จากตามพรลิงค์สู่ศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช: มุมมองด้านการจัดทำแผนที่ศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์ภาคใต้"กลุ่มที่ ๓ "ประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญของเมืองตามพรลิงค์ และเมือง ๑๒ นักษัตร (ศรีธรรมราชมหานคร) การผลิตซ้ำทางด้านวัฒนธรรมเพื่อการสืบทอดและพัฒนาสู่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านต่างได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่
 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการนี้ โดยมี ดร.อรรถโส ขำวิจิตร รองคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เป็นหัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ และคณะทำงาน ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ เพื่อระดมความรู้และความคิดเห็นจากนักวิชาการ ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ผู้มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศาสนา และอารยธรรมที่สำคัญของภาคใต้ขึ้น โดยจัดให้มีเวทีระดมความคิดเห็นใน ๔ จังหวัดคือ จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง จ.สุราษฏร์ธานี และ จ.ชุมพร เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน โดยมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำข้อเสนอแนะและประเด็นที่ได้จากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวไปสังเคราะห์ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมในภาพรวมของพื้นที่ภาคใต้ตอนบนต่อไป

ประมวลภาพ

TOP