ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนบริการกลาง

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนบริการกลาง ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นั้น

บัดนี้ ส่วนบริการกลาง ได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้
1. นางสาววิชญนันท์ สมหมาย
2. ว่าที่ ร.ต. อภิสิทธิ์ ชัยกิจ
3. นางสาวอรรชนีย์ ไชยศร
4. นายอนุรักษ์ เคล้าคลิ้ง
5. นางสาวนิตยา นาคสุวรรณ์
6. นางสาวจุรีรัตน์ บุญรอดรักษ์
7. นางสาวทิพาพร โซ่เมืองแซะ
8. นางสาวเบญจมาส ขุนปาน
9.นางสาววงศ์เดือน ถาวระ
10.นางสาวญาณิศา ไชยณรงค์
11.นายสุริยา สุขคง
12.นางสาวมัฒธณิตาศ์ ตันประเสริฐวงศ์
13.นางสุภาภรณ์ คงไสยา
14.นางสาววรรณา หวันบะหยอ
15.นางสาวบุศรา คงสนิท
16.นายธีรวัฒน์ บุญวรรณ
17.นางสาวธัญญารัตน์ สุรพันธนากร
18.นายกรวิชญ์ ใจแจ้ง
19.นางสาวอนงค์พร มูสิกัณฑ์
20.นางสาวยุภาวดี โต๊ะหลี
21.นางสาวศิรินทร สกุลรัตน์
22.นางสาวภัทรวดี เกิดมณี
23.นายสุวิทย์ มิหล้า
24.นางสาวสุธาทิพย์ พรหมจรรย์
25.นางสาวกายศรารัตน์ ดวงขวัญ
26.นางสาวอัจราวดี ไชยชาญ
27.นางกรพินท์ ชาญณรงค์


กำหนดการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP