ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้บริหารวิชาการ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าระดับรองศาสตราจารย์
1.2 เข้าใจนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี
1.3 มีความสามารถและริเริ่มสร้างระบบและกลไกการบริหารการวิจัย และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
1.4 สามารถประสานและหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกได้
1.5 ประสานงานกับศูนย์บริการวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการค้นคว้าวิจัยสู่ชุมชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
1.6 สามารถปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้เต็มเวลาโดยไม่มีเงื่อนไข
1.7 เข้าใจนโยบาย สภาพ และบริบทของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเป็นอย่างดี
1.8 เข้าใจระบบ "รวมบริการ ประสานภารกิจ" ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1.9 ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ เกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
1.10 สามารถตอบสนองนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยได้

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ
2.1 บริหารงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พ.ศ.2535 ข้อบังคับ ระเบียบ และกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
2.2 บริหารงานวิชาการและงานทั่วไปให้เป็นไปตามขอบเขตภาระงานตามข้อตกลงร่วม (TOR)
2.3 บริหารงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

3. วาระการดำรงตำแหน่ง
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้

4. เงินเดือนและสวัสดิการ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนมากกว่าระบบราชการ พร้อมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ
โดยจะพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ และผลงานในอดีต

5. การสมัคร
5.1 ผู้สนใจสมัครจะต้องยื่นเอกสารประกอบการสมัครดังนี้
(1) แบบประวัติ ประสบการณ์ และผลงานโดยละเอียด พร้อมรูปถ่าย
1 รูป จำนวน 1 ชุด
(2) วิสัยทัศน์/แผนยุทธศาสตร์การทำงาน ในระยะ 4 ปี ตัวชี้วัด (KPI) และผลสำเร็จ (Output) จำนวน 1 ชุด

5.2 ให้ส่งแบบประวัติและเอกสารตามข้อ 5.1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 20 เมษายน 2555 ได้ที่
หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80160

6. การคัดเลือก
ดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


TOP