ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ร่วมให้ความเห็นในงานประชุม Berlin Conference 2018 จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนีและฟินแลนด์

อาจารย์ ดร.อัมพร หมาดเด็น อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญให้ร่วมแสดงความเห็นในที่ประชุมหารือเรื่อง “Responsibility of Religions for Peace” ณ สำนักงานกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาการต่างๆ นักการทูต นักการศาสนา และผู้กำหนดนโยบายการต่างประเทศจากยุโรปและเอเชีย จำนวน 65 คน

สาระสำคัญของงานเป็นการเปิดเวทีอภิปราย ถกเถียงเชิงความคิด และแสวงหาแนวทางเพื่อนำเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลในยุโรป ผ่านมุมมองจากการศึกษาวิจัย การดำเนินงานขององค์กรภาครัฐและเอกชนในมิติวัฒนธรรม อิทธิพลของแนวคิดทางความเชื่อ/ศาสนา แนวทางการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายของผู้คน และการปรับเปลี่ยนเชิงนโยบาย ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ การบังคับใช้กฎหมายภายในรัฐ และความเป็นธรรมต่อผู้คนกลุ่มต่างๆ

สำหรับประเด็นย่อยที่มีการหารืออย่างลุ่มลึกและปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมของสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศต่างๆ ที่เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในปีนี้ และรายงานของกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองกล่าวถึงเวทีแลกเปลี่ยนสำคัญ 4 ส่วน ได้แก่ (1) การเจรจาไกล่เกลี่ยสันติภาพ (2) สื่อและกิจกรรมสาธารณะ (3) ศาสนากับสันติศึกษา และ (4) บทบาทความสัมพันธ์หญิงชายและแนวคิดทางศาสนา กับกระบวนการสร้างสันติภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/AuswaertigesAmt/?hc_ref=ARSfJRs7dtJY_J9liWHDfLUn3Nmssn4hhWrU6IBrWosQ_BvjC2dJKupwJ5AfGdvxk90&fref=nf

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.youtube.com/watch?v=MjOUv4WicXM

TOP