ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 ขั้นพื้นฐาน (Basic Course) รุ่นที่ 7 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป พื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารสภาสถาปนิก ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
• มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
• มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน AutoCAD เบื้องต้น
• ควรเป็นผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแบบ ออกแบบทางด้านงานสถาปัตยกรรม

รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 25 ท่านเท่านั้น

ค่าลงทะเบียน (ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่าง)
• สำหรับนักศึกษา อาจารย์บุคลากร ศิษย์เก่า ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 3,000 บาท
• สำหรับสถาปนิกวิชาชีพวิศวกร และผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 5,000 บาท
• โครงการสนับสนุน Notebook สำหรับประกอบการอบรม

การโอนเงินค่าลงทะเบียน โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
• ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” บัญชีเลขที่ 828-1-14776-8
• ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” บัญชีเลขที่ 0-5328119462-0

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปรียารัตน์ โทรศัพท์ 062 - 9013254, 075 - 673532


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/2018/06/28/bim7/

TOP