ข่าวเด่น

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรีและระยอง

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร เดินทางไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ในระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เยี่ยมชมการดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญชุบ บุ้งทอง ผู้อำนวยการสำนักปฎิบัติการดาวเทียม ให้การต้อนรับและบรรยายแนะนำการดำเนินงาน ณ Auditorium อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร (สภ.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมกันนั้นได้เยี่ยมชมนวัตกรรมภายในห้องต่างๆ ของอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการ SOAR ห้องปฏิบัติการ GALAXI เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีอวกาศ และนวัตกรรมอื่นๆ ภายในอุทยานจากนั้นเดินทางไปยัง สำนักงานนิคมอุตสาหรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ECC) ในการนี้ นายวีระศักดิ์ แจ้งการ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และ นายสาธิต เกียรติกำจร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายถึงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และนำชมนิคมอุตสาหกรรมบนหอคอย ซึ่งสามารถมองเห็นพื้นที่ต่างๆ ของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังได้จากระยะไกลวันที่ 29 มิถุนายน 2561 คณะศึกษาดูงานเดินทางไปยังสถาบันวิทยสิริเมธี อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการสถาบัน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี ให้การต้อนรับและบรรยายแนะนำสถาบัน ซึ่งสถาบันวิทยสิริเมธี จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มุ่งเน้นการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยี โดยมีศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า เป็นศูนย์กลางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย และเป็นศูนย์รวมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นสถาบันที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษา วิจัย การสร้างนวัตกรรม สร้างความร่วมมือทางด้านวิจัยกับสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากนั้นได้เยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ และสำนักวิทยบริการ ซึ่งเป็นห้องสมุดที่ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Autolib ซึ่งพัฒนาโดย สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เช่นเดียวกับห้องสมุดของสถาบันวิทยสิริเมธี

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในลักษณะโรงเรียนประจำ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ให้นักเรียนสามารถศึกษาต่อทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลกจนถึงระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก โดยมีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนตามความจำเป็น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการพัฒนากำลังคนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์ ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมองค์ความรู้ในการพัฒนางานวิจัยด้านการปลูกและจัดการป่าไม้ ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี โอกาสนี้ คณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ และร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นแคแสด ซึ่งทางศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์จัดขึ้นด้วย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอธิการบดี มีนโยบายจะพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ที่จะทำให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้นำไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานและการเรียนการสอน ซึ่งการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับทราบแนวทางการดำเนินงานจากทุกๆ หน่วยงานตลอดระยะเวลาการศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไปประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP