ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รศ. ดร. ศราวุธ ปาลิโภชน์ ทำหน้าที่บรรณาธิการ Walailak J Sci & Tech Vol. 15 No. 9 September 2018: Health and Genetics

รศ. ดร. ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ทำหน้าที่บรรณาธิการ วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 15 ฉบับที่ 9 (Vol. 15 No. 9 September 2018: Health and Genetics) ซึ่งประกอบด้วยบทความ จาก Universiti Sains Malaysia มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหิดล และ วลัยลักษณ์

บทความที่คณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีส่วนร่วม คือ เรื่อง The Hematological Alteration of Patients Parasitized by Plasmodium vivax ผลงานร่วมของ ผศ.ดร. มนัส โคตรพุ้ย และ ผศ.ดร. ขวัญธิดา โคตรพุ้ย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และ เรื่อง A Study on ACE, ACTN3, and VDR Genes Polymorphism in Thai Weightlifters ผลงานจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยมหิดล ของ ดร. ลัคนา พิมพ์จันทร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ที่มี ผศ. ดร. ภูวดล บางรักษ์ เป็นผู้เขียนร่วม

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความ เพื่ออ่านและอ้างอิง ได้ที่ เว็บไซต์วารสาร (wjst.wu.ac.th)


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/view/83/showToc

TOP