ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งคว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิชาการยอดเยี่ยม 3 รางวัล และชมเชย 1 รางวัลนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิชาการยอดเยี่ยมจำนวน 3 คน และรางวัลชมเชย 1 คน ในการสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์ประมง ครั้งที่ 7 ระดับปริญญาตรี เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
 
การสัมมนาในครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางด้านวิทยาศาตร์ประมง จำนวน 8 สถาบัน และทางหลักสูตรฯได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งหมด 4 คน โดยได้รับรางวัลการนำเสนองานวิชาการยอดเยี่ยมจำนวน 3 คน และรางวัลชมเชย 1 คน ประกอบด้วย
 
1. นางสาวขนิษฐา อทัยพันธ์ นำเสนอในห้วข้อ "การศึกษาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงหอยเศรษฐกิจ ในอ่าวบ้านดอน บริเวณตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี"
 
2. นายณเรนทร์ฤทธิ์ ชิ้นฟัก นำเสนอในหัวข้อ "การศึกษาสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณแนวหญ้าทะเล เกาะท่าไร่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช"
 
3.นางสาวเภารำไพ โชติเชย นำเสนอในหัวข้อ " การศึกษาปริมาณโลหะหนักที่สะสมในหญ้าทะเลชนิด Enhalus acoroide บริเวณเกาะพระทอง จังหวัดพังงา "
 
4. นางสาวอาอีซะห์ สุรพงษ์ นำเสนอในหัวข้อ" การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการประเมินพื้นที่นากุ้ง กรณีศึกษา: ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช" ได้รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอในครั้งนี้

ประมวลภาพ

TOP