นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งคว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิชาการยอดเยี่ยม 3 รางวัล และชมเชย 1 รางวัล