ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “ทะเลสุข คนก็สุข” สร้างความตระหนักให้ชุมชนในการอนุรักษ์และดูแลชายฝั่งทะเลอ่าวไทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อำเภอท่าศาลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม "ทะเลสุข คนก็สุข" ภายใต้โครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลา เมืองน่าอยู่” (Thasala Model : Smart and smile city) เพื่อร่วมขับเคลื่อนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอำเภอท่าศาลาในด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ชายหาดบ้านเราะ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แขกผู้มีเกียรติในพื้นที่อำเภอท่าศาลาและผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม กล่าวรายงาน นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอท่าศาลา และนายบุญโชค แก้วแกม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น กล่าวต้อนรับ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า จากแนวคิดของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มุ่งเน้นโครงการบริการวิชาการในรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน สอดรับกับวิสัยทัศน์ “เป็นหลักในถิ่น” โดยนำศักยภาพของมหาวิทยาลัยในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ ไปขับเคลื่อนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอท่าศาลา ผ่านการสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาครัฐและเอกชน ภายใต้ชื่อโครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลา เมืองน่าอยู่” (Thasala Model : Smart and smile city)

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวต่ออีกว่า กิจกรรม "ทะเลสุข คนก็สุข" ภายใต้โครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลา เมืองน่าอยู่” (Thasala Model : Smart and smile city) จัดขึ้นเพื่อบริหารจัดการขยะริมชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ช่วงอำเภอท่าศาลา ความยาวประมาณ 12 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นที่ชายหาดบ้านท่าสูงบน เมื่อปี 2560 และหาดบ้านเราะในปีนี้ เพื่อสร้างความตระหนักให้นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชาชน เยาวชนและผู้ประกอบการ ได้ช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลให้สะอาด น่าอยู่ น่าเที่ยว โดยการไม่ทิ้งขยะ และช่วยกันจัดการขยะอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ในอนาคตจะจัดทำแผนงานแบบยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลชายหาดให้ปลอดขยะและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะส่งผลดีโดยตรงต่อชุมชน

กิจกรรม "ทะเลสุข คนก็สุข" ภายใต้โครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลา เมืองน่าอยู่” จัดขึ้นเพื่อร่วมขับเคลื่อนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอำเภอท่าศาลาในด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดชายหาด ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชายหาดที่สวยงาม และลดปริมาณขยะบริเวณชายหาด อำเภอท่าศาลา

กิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ อาทิ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเชื่อมความสัมพันธ์ การแข่งขันแชร์บอลหญิงและฟุตบอลชายหาด ระหว่างทีม ตำบลท่าขึ้น VS ทีมบุคลากร ม.วลัยลักษณ์ เสวนาแนวทางการจัดการขยะโดยมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมเก็บขยะในทะเลโดยนักประดาน้ำ กิจกรรมเก็บขยะคลองเราะ การแสดงของนักเรียนโรงเรียนสระแก้ววิทยา การแสดงของโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น กิจกรรมการแสดง ศิลปะการแสดงสด โดย มูซา รักษา กิจกรรมมอบถังขยะให้ชุมชน กิจกรรมปล่อยลูกปูม้าคืนสู่อ่าวทองคำและ การแสดงดนตรี วงฌามา (ทรงกรดฌามา) กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ซุ้มนิทรรศการ การออกร้านปลอดโฟมและพลาสติก ของผู้ประกอบการ ร้านค้าชุมชน และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมาย

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ : ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP