ข่าวทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการร้านอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินการคัดเลือกแล้วปรากฏว่าผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีรายชื่อดังต่อไปนี้

บริเวณด้านข้างโรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่
นายกานต์ ตังควัฒนกุล (ผ่านการคัดเลือก)

อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้แก่
บริษัท Super Harumi (Thailand) Co., Ltd (ผ่านการคัดเลือก)
นางสาวนันทิกา จันทร์วิทัน (สำรอง)

บริเวณด้านหน้าสนามฟุตซอล ได้แก่
นายนิรุจน์ สรางค์ (ผ่านการคัดเลือก)

จึงขอให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกติดต่อที่ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาทำการ) เพื่อดำเนินการทำสัญญาและเปิดให้บริการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่มาติดต่อตามวันและเวลาที่กำหนดข้างต้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

TOP